A Papuan Peeling a Sago Tree in Sungai Tohor
26 November, 2017 
GP0STRCE4 
★★★★ (E) 
Papuan Anike Srefle in Sungai Tohor
25 November, 2017 
GP0STRCDR 
★★★★ (E) 
Papuan Simon Wagarefe in Sungai Tohor
25 November, 2017 
GP0STRCDQ 
★★★★ (E) 
Papuan Alfred Kladit in Sungai Tohor
25 November, 2017 
GP0STRCDP 
★★★★ (E) 
Papuan Alfred Kladit in Sungai Tohor
25 November, 2017 
GP0STRCDO 
★★★★ (E) 
Papuan Anike Srefle in Sungai Tohor
25 November, 2017 
GP0STRCDN 
★★★★ (E) 
Papuan Yosepina Sreklefat in Sungai Tohor
25 November, 2017 
GP0STRCDM 
★★★★ (E) 
Papuan Yulianus Kmesfle in Sungai Tohor
25 November, 2017 
GP0STRCDK 
★★★★ (E) 
Papuan Mikhael Kladit in Sungai Tohor
25 November, 2017 
GP0STRCDJ 
★★★★ (E) 
Papuan Yulianus Kmesfle in Sungai Tohor
25 November, 2017 
GP0STRCDI 
★★★★ (E) 
Papuan Mikhael Kladit in Sungai Tohor
25 November, 2017 
GP0STRCDH 
★★★★ (E) 
Portrait of Papuans in Sungai Tohor
25 November, 2017 
GP0STRCDF 
★★★★ (E) 
Papuan Delian Dagopia in Sungai Tohor
25 November, 2017 
GP0STRCDE 
★★★★ (E) 
Papuans Visit the Sago Mill in Sungai Tohor
25 November, 2017 
GP0STRCDD 
★★★★ (E) 
Papuan Delian Dagopia in Sungai Tohor
25 November, 2017 
GP0STRCDC 
★★★★ (E) 
Papuan Yulianus Kmesfle in Sungai Tohor
22 November, 2017 
GP0STRCCJ 
★★★★ (E) 
Sago Making Training for Papuans in Sungai Tohor
22 November, 2017 
GP0STRCCB 
★★★★ (E) 
Sago Making Training for Papuans in Sungai Tohor
21 November, 2017 
GP0STRCC2 
★★★★ (E) 
Shoot 
items 
104 
Sago Making Training for Papuans in Sungai Tohor 
GP0STRCBV 
21 November, 2017 
Sago Logs Transport in Sumatra
25 February, 2016 
GP0STPNXD 
★★★★ (E) 
Sago Logs Transport in Sumatra
25 February, 2016 
GP0STPNXC 
★★★★ (E) 
Sago Factory in Sumatra
25 February, 2016 
GP0STPNX8 
★★★★ (E) 
Sago Logs Transport in Sumatra
25 February, 2016 
GP0STPNX3 
★★★★ (E) 
Sago Logs in Sumatra
25 February, 2016 
GP0STPNX0 
★★★★ (E) 
Sago Factory in Sumatra
25 February, 2016 
GP0STPNWX 
★★★★ (E) 
of 4 
Standard Filters